B

B?R?NC? BÖLÜM

STRATEJ?K YÖNET?M VE STRATEJ?K PLANLAMA

1.1. STRATEJ?K YÖNET?M

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

1.1.1. Stratejik Yönetimin Tan?m?

??letme yönetiminde i?letmenin varl???n? devam ettirmesi için günümüzde olmazsa olmazlardan biri olan stratejik yönetim, etkili stratejiler geli?tirmeye, uygulamaya ve sonuçlar?n? de?erlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler, stratejilerin planlanmas? için gerekli ara?t?rma, inceleme, de?erlendirme ve seçim çabalar?n?; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için i?letme içi her türlü tedbirin al?narak yürürlü?e konulmas?n?; daha sonra da yap?lan çal??malar?n kontrol edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar (Dinçer, 2003: ss. 35-36).
Rekabetin yo?un oldu?u günümüzde yöneticiler stratejik dü?ünmeli, rekabet gücünü elde etmek için planlar?n? olu?turmal? ve etkili bir ?ekilde uygulamal?d?r. Yöneticinin bak?? aç?s?yla bak?l?rsa eldeki kaynaklar ba?ar?ya katk? sa?lamad?kça israft?r ve bu kaynaklar?n do?rudan katk?s? ne kadar çok olursa o kadar iyidir (GOETSCH ve DAVIS, 2016: 36).

1.1.2.1. Stratejik Yönetimin Temel Kavramlar?

??letme yönetimiyle ilgili literatürde “Stratejik Yönetim”, “??letme Politikas?”, “Uzun Dönemli Planlama” ve “?irket Stratejisi” gibi genel ba?l?klar veya strateji ve politika gibi kavramlar bazen birbirleri yerine e?anlamda, bazen de farkl? anlamlarda kullan?lmaktad?r. Ayr?ca vizyon, strateji, de?erler ve misyon gibi kavramlar hem birbirleri yerine kullan?lmakta hem de farkl? anlamlarda ele al?nmaktad?r. Bunlar gibi kavramlar aras?nda kesin ayr?m yapmak oldukça zordur; ancak bunlar aras?nda anlam aç?s?ndan benzerlikler söz konusu olmakla beraber bütünüyle e? anlamlar ta??d?klar? iddia edilemez. Aralar?nda bir tak?m farkl?l?klar oldu?u belirtilmelidir(Dinçer, 2003: 5).

1.1.2.1. Vizyon

Dinçer’e göre vizyon, bir ?irketin ne olabilece?ine dair ileri bir görü?, onun gelecekteki durumu ve ba?ar?s? ile ilgili bir rüya, firman?n potansiyel gelece?ini gösteren bir foto?raf olarak aç?klanabilir.
Hariri’ye göre (aktaran Dinçer, 2003: 6) vizyon; gelece?e ili?kin bir betimlemeyi, idealleri ve öncelikleri, örgütü neyin e?siz k?ld???na dair duyguyu, onun varolma sebebini ortaya koyan ilkeler ve de?erleri, örgütsel ba?ar?y? belirlemeye yarayacak zorlay?c? kriterleri içermektedir.
Bir örgütün vizyonunda yol gösterici gücü, ne olmak istedi?inin rüyas? ve var olma sebebi belirgin olmal?d?r. Vizyon daima hareket halinde olan bir örgütün izleyece?i bir fener gibidir. Örgüt ile ilgili her ?ey – yap?s?, ilkeleri, prosedürleri ve kaynaklar?n da??l?m? – vizyonun gerçekli?ini desteklemelidir (GOETSCH ve DAVIS, 2016: 39).
Vizyonun en önemli fonksiyonu ise i?letmeye bir gelecek tasvir etmesidir. Bu tasvir, yöneticilere uzun vadeli ve temel kararlar?n? verirken bir tak?m s?n?rlamalar koyar ve i?letmenin kolayca ba?ka yönlere yönelmesini önler (Dinçer, 2003: 14).

1.1.2.2. Misyon

Tüm payda?lar?n ?irketin uzun vadeli performans?yla ilgili beklentilerini kapsayacak ?ekilde tasarlanm?? bir mesajd?r. Misyonu haz?rlayan yöneticiler ve yönetim kurulu ?irketi birle?tirici bir amaç tayin etmeye çal???rlar. Bu stratejik amaç, belirleme ve karar almaya temel olu?turur. Genel olarak misyon a?a??daki hususlarla ilgilidir (Pearce II ve Robinson, 2015: ss. 21-22):

1- Bu ?irket neden var?
2- Ekonomik amaçlar?m?z nelerdir?
3- Kalite, ?irket imaj? ve kimli?imiz bak?m?ndan faaliyet felsefemiz nedir?
4- Temel becerilerimiz ve rekabetçi avantajlar?m?z nelerdir?
5- Hangi mü?terilere hizmet veriyoruz ve verebiliriz?
6- Hissedarlara, çal??anlara, topluluklara, çevreye, sosyal sorunlara ve rakiplere kar?? sorumluluklar?m?z? nas?l görüyoruz?

Misyon, örgütün hayallerini gerçekle?tirmesinde somut bir görev alan? olu?turur ve amaç tan?mlar. Bu sebeple çal??anlar için sa?lam bir hedef ortaya koyar. Bu hedef bireysel olarak ne yapaca??n? de?il, ortakla?a ne yapaca??n? belirtir. Bu aç?dan misyon, payla??lan ortak bir de?er olmak zorundad?r (Dinçer, 2003: 15).